sluit
ons verhaal
realisaties
video
vacatures
contacteer ons
Voorteinde 85, BE-2260 Westerlo
+32 14 54 75 73

Algemene voorwaarden:

De werken worden uitgevoerd volgens plan en/of instructies van de opdrachtgever, het is echter wel verstaan dat de beschrijving in onze bijlage primeert op andere documenten.

De opdrachtgever wordt geacht de ondergrond van zijn perceel te kennen en ontslaat de aannemer van elke aansprakelijkheid voor het beschadigen van kabels, leidingen, putten of gelijk wat er zich in de ondergrond bevindt. Indien hij niet van te voren een gedetailleerd plan aan de aannemer heeft verstrekt voor verzakkingen of eventuele andere gebreken; indien een drainering van zijn perceel of een deel ervan noodzakelijk zou zijn kan de aannemer voor de kosten ervan of de gevolgen van niet-drainering niet aansprakelijk worden gesteld.

Hij zorgt ervoor dat alle scheidingspalen uitgezet staan op het plan.

Indien de aannemer in opdracht van de opdrachtgever werken dient uit te voeren op de openbare weg, is de opdrachtgever ver- plicht de hier voor nodige plannen te verstrekken. Zon iet is de opdrachtgever, en hij alleen, verantwoordelijk voor de toegebrachte schade aan allerlei nutsvoorzieningen en de daaruit voortvloeiende kosten.

De aannemer moet het werk kunnen bereiken met zijn machines en vrachtwagens, evenals die van zijn leveranciers.

Eventuele beschadiging aan de bestaande toegangsweg valt niet ten onze laste, indien speciale werken moeten uitgevoerd worden voor het maken van een toegangsweg of er een moeilijker werkmethode dient toegepast te worden valt zulks ten laste van de opdrachtgever. De eigenaar dient zelf te zorgen voor alle nodige vergunningen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van deze werken.

Eventuele boetes voortvloeiend uit het niet aanvragen van deze vergunningen zijn ten zijnen laste.

De opdrachtgever zorgt ervoor dat er water en electriciteit op het werk aanwezig is: het gebruik ervan blijft ten zijne laste.

Onze prijzen zijn opgesteld voor een normale uitvoeringswijze. Dit wil zeggen dat onvoorzienbare en onzichtbare hindernissen zoals funderingsmassieven, steen en betonblokken, bestaande rioleringsputten, onstabiele ondergrond e.d. het voorwerp zullen uitmaken van een meerprijs.

Onze prijzen zijn eveneens berekend op basis van materialen en uurlonen van toepassing op de periode waarin de werken zijn gepland. Indien om reden van verlenging in hoofde van de opdrachtgever of omwille van de weersomstandigheden de werken slechts later zullen kunnen uitgevoerd worden, dienen de prijzen te worden aangepast aan deze van toepassing op de periode van daadwerkelijke uitvoering.

De in bijlage opgegeven uitvoeringstermijn wordt gegeven ten titel van inlichting. Geen vergoeding voor vertraging kan door de opdrachtgever gevorderd worden, tenzij hij de kwade trouw van de aannemer aantoont.

Indien er volgens contract afgesproken is om bepaalde planten te vervangen wanneer deze afgestorven zijn, dan geldt dit echter niet in geval van overmacht, zoals overstroming, vorstschade, uitzonderlijke droogte, fout van opdrachtgever of feiten van derden.

Voor het vervangen van planten kan de opdrachtgever geen schadevergoeding eisen.

Ingeval van verbreking der overeenkomst door de opdrachtgever is hij een forfaitaire vastgestelde schadevergoeding verschuldigd van 15%

De betalingen dienen te geschieden als volgt:

  • ................ % bij ondertekening der overeenkomst, ten titel van voorschot;
  • ................ % bij het einde der grond- en bemestingswerken;
  • ................ % bij het einde der verhardings- en constructiewerken;
  • ................ % bij het einde der beplantings- en bezaaiingswerken;
  • ................ % bij het beëindigen der werken;

De aannemer is gerechtigd de werken stil te leggen bij niet-betaling volgens hogervermelde modaliteiten en zulks van rechtswege en zonder ingebrekestelling.

Facturatie (betaling) geschiedt bij het einde van het werk of volgens contractuele overeenkomst. In geval van onmogelijkheid be- paalde planten of materialen te leveren, of bepaalde delen van het werk uit te voeren (vb. beplanten in de zomer, enz.) worden deze van de totaalprijs afgetrokken. De werken worden dan wel als beëindigd beschouwd.

Klachten over de uitgevoerde werken, leveringen en facturen moeten schriftelijk ingebracht worden op straf van verwerping binnen de acht dagen na ontvangst of uitvoering.

Onze facturen zijn contant betaalbaar te WesterIo. Elke laattijdige betaling brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 20% per jaar. Bij niet-betaling binnen de IS dagen na een aangetekende ingebrekestelling, wordt het verschuldigde bedrag verhoogd met een forfaitair vastgestelde schadevergoeding van 15% met een minimum van € 125 onverminderd de toepassing der verwijlintresten.

Eventuele geschillen worden onderworpen aan de bevoegdheid van het Vredegerecht te WesterIo en de Rechtbanken te Turnhout.